Επιλέξτε τη γλώσσα σας

1. Αποδοχή των Όρων μας

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο www.yialelis.gr, βλέποντας, αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που δημιουργούνται, συλλέγονται, καταρτίζονται ή υποβάλλονται στο www.yialelis.gr, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν θέλετε να δεσμεύεστε από τους Όρους μας, η μόνη σας επιλογή είναι να μην επισκέπτεστε, να μην βλέπετε ή να μην χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες του www.yialelis.gr. Κατανοείτε, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.yialelis.gr και ότι η χρήση του www.yialelis.gr υποδηλώνει την οριστική αποδοχή της παρούσας συμφωνίας.

2. Παροχή υπηρεσιών

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι το www.yialelis.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να βελτιώνει ή να διακόπτει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ακόμη και αν αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν. Επιπλέον, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι το www.yialelis.gr δικαιούται να σας παρέχει υπηρεσίες μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων οντοτήτων.

3. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το www.yialelis.gr μπορεί να περιέχει πληροφορίες ιδιοκτησίας και εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνείς συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το www.yialelis.gr σας επιτρέπει να δείτε και να δημιουργήσετε ένα μόνο αντίγραφο τμημάτων του περιεχομένου του για προσωπική, μη εμπορική χρήση εκτός σύνδεσης. Το περιεχόμενό μας δεν επιτρέπεται να πωλείται, να αναπαράγεται ή να διανέμεται χωρίς την έγγραφη άδειά μας. Τυχόν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα τρίτων είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

4. Υποβαλλόμενο περιεχόμενο

Όταν υποβάλλετε περιεχόμενο στο www.yialelis.gr, παραχωρείτε ταυτόχρονα στο www.yialelis.gr μια αμετάκλητη, παγκόσμια, δωρεάν άδεια χρήσης για τη δημοσίευση, προβολή, τροποποίηση, διανομή και κοινοποίηση του περιεχομένου σας σε όλο τον κόσμο. Επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για την παραχώρηση της παραπάνω άδειας στο www.yialelis.gr.

5. Καταγγελία της συμφωνίας

Οι όροι της παρούσας συμφωνίας θα συνεχίσουν να ισχύουν στο διηνεκές μέχρι να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι όροι που πρόκειται να συνεχίσουν να ισχύουν στο διηνεκές δεν επηρεάζονται από την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.

6. Αποποίηση εγγυήσεων

Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η χρήση του www.yialelis.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται "ως έχουν" και "ως διατίθενται". Το www.yialelis.gr δεν παρέχει καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, έγκριση ή εκπροσώπηση όσον αφορά τη λειτουργία του ιστότοπου www.yialelis.gr, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή τα προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης, καθώς και εγγυήσεις ότι η πρόσβαση ή η χρήση της υπηρεσίας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα της υπηρεσίας θα διορθωθούν.

7. Περιορισμός της ευθύνης

Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι το www.yialelis.gr και οι θυγατρικές ή οι θυγατρικές του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή παραδειγματικές ζημίες. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε ζημίες για απώλεια κερδών, διακοπή εργασιών, επιχειρηματική φήμη ή υπεραξία, απώλεια προγραμμάτων ή πληροφοριών ή άλλες άυλες απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας ή των πληροφοριών, ή οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας αυτής ή της πρόσβασης σε πληροφορίες, ή τη διαγραφή ή αλλοίωση οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών, ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών. Ο παραπάνω περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα από το αν το www.yialelis.gr έχει ενημερωθεί ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε δικαιοδοσίες όπου δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη του www.yialelis.gr περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

8. Εξωτερικό περιεχόμενο

Το www.yialelis.gr μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς περιεχόμενο, διαφημίσεις ή ιστότοπους τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το www.yialelis.gr δεν είναι υπεύθυνο και δεν εγκρίνει οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα ή πόρους που διατίθενται από τέτοιους πόρους ή ιστότοπους.

9. Δικαιοδοσία

Κατανοείτε ρητά και συμφωνείτε να υποταχθείτε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας, της πολιτείας, της επαρχίας ή του εδάφους που καθορίζεται αποκλειστικά από το www.yialelis.gr για την επίλυση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος που προκύπτει από την παρούσα συμφωνία ή σχετίζεται με τη χρήση του www.yialelis.gr από εσάς. Εάν το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη της συμφωνίας είναι άκυρη, τότε η διάταξη αυτή θα αφαιρεθεί από τους Όρους και οι υπόλοιποι Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν.

10. Ολόκληρη συμφωνία

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι παραπάνω Όροι αποτελούν τη συνολική γενική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.yialelis.gr. Ενδέχεται να υπόκεισθε σε πρόσθετους Όρους και προϋποθέσεις όταν χρησιμοποιείτε, αγοράζετε ή αποκτάτε πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, υπηρεσίες θυγατρικών ή περιεχόμενο ή υλικό τρίτων.

11. Αλλαγές στους Όρους

Το www.yialelis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς καμία ειδοποίηση. Οι αλλαγές στους Όρους μας τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους και η συνέχιση της χρήσης του www.yialelis.gr μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς.
Image
Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και γνώσης σε βιομηχανικές λύσεις για μηχανήματα, εξοπλισμό και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών.

Εταιρεία

Social Media

Search